​U nastavku donosimo bitne izmjene koje u okviru 4. kruga poreznog rasterećenja stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

Izvor:

https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/PoreznaReforma2019.aspx

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Zakon​ o porezu na dodan​u vrijednost

 • ​zadržana opća stopa od 25%
 • proširen obuhvat stope od 13%
 • ​za nositelje fonogramskih prava
 • za pripremanje i usluživanja jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.),
 • povećan prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 7,5 mil kn
 • izjednačena primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa (zdravstvo, školstvo i sl.) kada iste obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti odnosno primjena oslobođenja neovisno o institucijskom obliku pružatelja usluge
 • usklađenje s Direktivom Vijeća EU – pojednostavljenje kod premještanja dobara u drugu državu članicu EU; definiranje isporuke s prijevozom kod isporuka u nizu i određivanje PDV ID broja kao materijalnog uvjeta za primjenu oslobođenja.

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost​

Pojašnjava se primjena snižene stope PDV-a od 13% na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta u skladu s posebnim propisom o ugostiteljskoj djelatnosti. S tim u vezi propisuje se da se pripremanjem i usluživanjem jela i slastica smatra i isporuka pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju. Propisuje se da se dodatnim uslugama osobito smatra posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjernoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i slično.

Propisuje se primjena snižene stope PDV-a od 13% za nositelje fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo.

Obzirom da je Zakonom o sudskom registru propisano da se OIB dodjeljuje likvidacijskoj masi, odredbe kojima se propisuje porezni tretman isporuka dobara iz stečajne mase dopunjuju se na način da se primjenjuju i na isporuke dobara iz likvidacijske mase koja je ostala iza društva u likvidaciji.

Mijenjaju se provedbene odredbe koje se odnose na upis u registar obveznika PDV-a u vezi s čime se propisuje da žalba ne odgađa izvršenje rješenja u slučaju upisa poreznog obveznika u registar obveznika PDV-a po službenoj dužnosti. Nadalje, propisuje se da se kod upisa stečajne ili likvidacijske mase koja je ostala iza društva u stečaju ili likvidaciji koje je bilo upisano u registar obveznika PDV-a po službenoj dužnosti donosi rješenje, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Dopunjuju se podaci koji se iskazuju u Obrascu P-PDV pri podnošenju zahtjeva za upis u registar obveznika PDV-a i dodjelu PDV identifikacijskog broja. Podnositelj zahtjeva označava upisuje li se u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev ili po sili zakona, te označava razdoblje oporezivanja (mjesečno ili tromjesečno). Dodan je razlog za dodjelu PDV identifikacijskog broja za porezne obveznike koji stječu dobra unutar Europske unije koja podliježu trošarinama.

Pojašnjava se da se posebna evidencija o primljenim računima podnosi za razdoblje oporezivanja za koje je u prijavi PDV-a iskazan pretporez u točki III.1, III.2 i/ili III.3., što znači da se ne podnosi za razdoblje oporezivanja za koje u prijavi PDV-a nije iskazan pretporez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi 5%, 13% i 25%.

Propisuje se da Prijavu usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika (Obrazac MCP) strani porezni obveznici koji obavljaju usluge povremenog međunarodnog cestovnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske obvezno podnose putem aplikacije za elektroničku predaju, umjesto putem posebne adrese elektroničke pošte.

Zakon o PDV-u usklađen je s Direktivom Vijeća (EU) 2018/1910 radi provedbe određenih poboljšanja vezano uz pravila koja se primjenjuju na području PDV-a i to za prekogranične transakcije u odnosu na ulogu PDV identifikacijskog broja u kontekstu oslobođenja za isporuke unutar Europske unije, aranžmane za premještanja dobara, isporuke u nizu i dokaza o prijevozu za potrebe oslobođenja transakcija unutar Europske unije. S tim u vezi brisane su odredbe članka 12. Pravilnika koje su se odnosile na pojednostavljenje kod premještanja dobara te se dopunjuju odredbe koje se odnose na podnošenje Zbirne prijave za dobra koja se otpremaju ili prevoze u okviru aranžmana za premještanje na način da se propisuje da se u Zbirnu prijavu upisuje PDV identifikacijski broj potencijalnog primatelja dobra u okviru aranžmana za premještanje, PDV identifikacijski broj potencijalnog primatelja koji je zamijenjen u okviru aranžmana za premještanje te povrat dobara.

Iako su brisane odredbe članka 170. Pravilnika kojima je bilo propisano dokazivanje oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara u druge države članice EU, Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2018/1912, koja je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama od 1. siječnja 2020., propisano je da će za potrebe primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara u druge države članice EU:

isporučitelj morati posjedovati barem dva neproturječna dokaza od dvije različite strane koje su međusobno neovisne te neovisne i o isporučitelju i o stjecatelju, kao što su primjerice CMR, teretnica ili račun za prijevoz dobara, ili

isporučitelj morati posjedovati pojedinačni dokaz, poput CMR-a, teretnice, računa za prijevoz, zajedno s pojedinačnim neproturječnim dokazom poput police osiguranja u vezi s prijevozom dobara ili bankovnog dokumenta kojim se potvrđuje plaćanje otpreme, službenog dokumenta koje je izdalo tijelo javne vlasti, poput javnog bilježnika, kojim se potvrđuje dolazak dobara u državu članicu odredišta, ili potvrde koju je u državi članici odredišta izdao posjednik skladišta kojom se potvrđuje skladištenje dobara u toj državi članici.

U slučaju ako stjecatelj (ili netko za njegov račun) prevozi dobra tada će isporučitelj uz gore navedene dokumente morati posjedovati i pisanu izjavu stjecatelja koju će stjecatelj morati dostaviti isporučitelju do desetog dana u mjesecu koji slijedi nakon isporuke. U pisanoj izjavi stjecatelj treba navesti: datum izdavanja, ime i adresu stjecatelja; količinu i prirodu dobara, datum i mjesto dolaska dobara, u slučaju isporuke prijevoznih sredstava, identifikacijski broj prijevoznog sredstva i identifikaciju pojedinca koji preuzima dobra za račun stjecatelja.

Porez na dobit

Zakon o porezu na dobit​

​uveden novi godišnji prag prihoda od 7,5 mil kn za:

 1. primjenu stope od 12%
 2. obvezu utvrđivanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema računovodstvenim propisima fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
 3. mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu
 4. gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija glede mogućnosti plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu

usklađenje s Direktivom Vijeća EU – o uvođenje pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta: odredbe o izlaznom oporezivanju i rješavanju hibridnih neusklađenosti

skraćen rok za podnošenje P​​​​​D prijave – kod otvaranja stečaja i statusnih promjena na 30 dana, a kod prestanka poslovanja (okončanje likvidacije, prestanak bez likvidacije i svaki drugi prestanak poslovanja) na 8 dana

obveza najave radnji koje vode prestanku poslovanja, premještanju u inozemstvo ili u slučaju statusnih promjena – u roku od 30 dana prije pokretanja postupka uz dostavu podataka o poreznom savjetniku ukoliko je uključen u taj postupak

inozemnim isplatiteljima naknade propisana je mogućnost uplate poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša)

Pravilnik o porezu na dobit

Detaljnije je propisan postupak utvrđivanja porezne obveze vezane uz oporezivanje imovine, u slučaju izlaznog oporezivanja te postupak u slučaju plaćanja utvrđene porezne obveze tijekom pet godina.

Pojašnjen je postupak prema kojemu se utvrđuje nastanak hibridne neusklađenosti, neusklađenosti porezne rezidentnosti i obrnute hibridne neusklađenosti, te situacije u kojima nastaje obveza povećanja porezne osnovice. Navedena je obveza prema kojoj je svaki porezni obveznik koji je tijekom poreznog razdoblja bio uključen u transakcije koje su izazvale ili mogu izazvati hibridnu neusklađenost uz prijavu poreza na dobit dostavlja podatke o tome kako je nastala neusklađenost i kako je otklonjena.

Propisan je postupak utvrđivanja paušalne porezne osnovice polazeći od ostvarenih prihoda od gospodarske djelatnosti tijekom poreznog razdoblja, uz priznavanje paušalno utvrđenih troškova koji se smanjuju s porastom ostvarenih prihoda u rasponu od 85% do 30%. U prvoj godini obavljanja gospodarske djelatnosti nema obveze plaćanja predujmova, a u idućim razdobljima isti će se plaćati kvartalno. Nadalje, izmijenjen je Obrazac PD-PO – »Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu« koji sada sadrži i dodatke koji se odnose ne obračun spomeničke rente i obračun turističke članarine koji se sastavlja u skladu s posebnim propisima. Paušalna porezna obveza utvrđuje se samo prema Obrazac PD-PO.

Vezano uz mogućnost plaćanja poreza po tonaži broda za jahte u međunarodnoj plovidbi, u skladu s izmjenama Pomorskog zakonika, propisan je i iznos poreza po tonaži za jahte.

Detaljnije je propisano porezno razdoblje u slučaju prestanka poslovanja te se prestankom poslovanja smatra dan na koji je nadležno tijelo rješenjem ili na drugi način utvrdilo da je porezni obveznik prestao s poslovanjem, a u određenim slučajevima to može biti i dan na koji je javni bilježnik potvrdio prestanak.

Obzirom da u slučaju plaćanja naknada za nastupe inozemnih izvođača obveznik plaćanja poreza po odbitku može biti i inozemni isplatitelj odnosno nerezident, propisana je obveza inozemnom isplatitelju da u roku od 8 dana od dana nastupa dostavi potrebne podatke o iznosu ugovorene naknade za nastupe, te vremenu i načinu plaćanja inozemnoj osobi. Traženi podaci se dostavljaju Područnom uredu Zagreb, Ispostavi za nerezidente.

Napomena, Odlukom o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (Narodne novine, broj 125/19) kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu iznosi 3,42%.

Porez na dohodak

Zakon​ o porezu na dohodak

povećan osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn

umanjena porezna obveza za 100% mladima do 25 godina života te za 50% mladima od 26 do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 360.000,00 kn

u cenzus od 15.000,00 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja

proširen obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:

– primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu
– naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa
– uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa

naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iznad propisanog neoporezivog iznosa smatraju se drugim dohotkom

predujam poreza na dohodak od drugog dohotka kojeg ostvaruju učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga obračunava se na iznos primitka nakon odbitka propisanog neoporezivog iznosa od 15.000,00 kn i osnovnog osobnog odbitka

poslodavcima se omogućava uvid u poreznu karticu pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada, a najkasnije do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca

poslodavcu/isplatitelju plaće omogućava se uvid u neiskorišteni iznos osobnog odbitka bivšeg radnika najkasnije do dana dospjelosti plaće s ciljem administrativnog rasterećenja

poslodavcu/isplatitelju omogućava se uvid u isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca zbog čega ti radnici više nemaju obvezu podnošenja izjava o primljenim neoporezivim primicima

izjednačen porezni tretmana otpisa pojedinih tražbina kod obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i kod obveznika poreza na dobit

porez i prirez porezu na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalaze

propisana obilježja nesamostalnog rada utvrđivanjem kroz tri kriterija:

1. kontrola ponašanja
2. financijska kontrola
3. odnos među strankama

uređena obveza samozaduživanja obveznicima poreza na dohodak koji dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuju u paušalnom iznosu, više neće utvrđivati Porezna uprava rješenjem, već će se ista utvrđivati temeljem izvješća

pojednostavljen način izvješćivanja o primljenim inozemnim primicima.

Pravilnik o porezu na dohodak​

Zbog novo propisanih primitaka u Zakonu o porezu na dohodak koji se ne smatraju dohotkom (po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim i javno oglašenim akcijama), Pravilnikom je propisano da se humanitarnim akcijama smatraju akcije u skladu s propisom kojim se uređuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, a da se javno oglašenim akcijama smatraju akcije koje imaju općekorisnu svrhu iz kojih nedvojbeno proizlazi potrebitost situacije u korist osjetljivih skupina te u kojima je javno objavljen žiroračun fizičke osobe u potrebi, koji je otvoren u te svrhe. Primljena, a neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja koji nisu u cijelosti ili dijelom utrošeni za humanitarne/općekorisne svrhe smatraju se oporezivim primitkom.

Propisano je da se primljena, a neutrošena sredstva ili vrijednost darovanja za zdravstvene potrebe ili humanitarne/općekorisne svrhe ne smatraju oporezivim primicima ukoliko se ista dalje daruju za zdravstvene potrebe ili humanitarne/općekorisne svrhe.

Propisano je izuzeće od oporezivanja naknada (za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane, smještaja i drugih prihvatljivih troškova propisanih pravilima i propisima tijela Europske unije) koje se isplaćuju upućenim nacionalnim stručnjacima u institucije i tijela Europske unije.

Povećan je iznos neoporezive prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) sa 2.500,00 kn na 3.000,00 kn godišnje, do kojeg može radnik u poreznom razdoblju primiti od jednog ili više isplatitelja.

Propisano je da se porez na dohodak ne plaća na:

– nagrade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do visine 1.750,00 kn mjesečno

​- iskazivanje na Obrascu JOPPD – strana B, polje 15.1 oznaka 13 – nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i n​aukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa do 15. dana u tekućem mjesecu za naknade isplaćene u prethodnom mjesecu

​​​​​​​​ ​- premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije do 2.500,00 kn godišnje koje su podmirene bezgotovinskim putem u slučaju kada je uplatitelj i ugovaratelj premije osiguranja poslodavac u korist svojeg radnika

​- iskazivanje na Obrascu JOPPD – strana B, polje 15.1 oznaka 71 – premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa s danom uplate ili sljedeći dan​

Pomorski dodatak na brodovim​a međunarodne plovidbe do 400,00 kn primjenjuje se i za pomorce članove posade broda u nacionalnoj plovidbi ako brod povremeno plovi u međunarodnim vodama te je izvršeno usklađenje odredbi s odredbama Pomorskog zakonika.

Oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak koje se odnosi na naknadu razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske primjenjuje se i na naknadu razlike plaće pričuvniku pozvanom na izvršavanje vojne obveze na službu u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Propisano je administrativno rasterećenje poreznih obveznika odnosno propisano je da poslodavac putem sustava ePorezna ima mogućnost uvida u:

– poreznu karticu te uvid u iskorišteni iznos osobnog odbitka bivšeg radnika zbog čega mu može pri isplate plaće za posljednji mjesec rada iskoristiti neiskorišteni iznos osobnog odbitka
– isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca do određenog iznosa u poreznom razdoblju stoga mu radnik više nije obvezan podnijeti pisanu izjavu o ostvarenim isplatama neoporezivih primitaka u poreznom razdoblju.

UVID U POREZNU KARTICU, OSOBNI ODBITAK TE ISPLAĆENE NEOPOREZIVE PRIMITKE PUTEM SUSTAVA E-POREZNA MOGUĆ JE OD 1. SIJEČNJA 2020.

​Pojašnjeno je da se zakonska odredba koja se odnosi na otpis zastarjelih potraživanja do 5.000,00 kn. primjenjuje i u slučaju kada je pojedinačno zastarjelo potraživanje (pojedini račun ili druga isprava koja ima značenje računa) ne glasi na iznos veći od 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku. A ako su potraživanja zastarjela na temelju više računa koji glase na iznos manji od 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku, tada se porezno priznaje otpis ukupno najviše do 5.000,00 kuna.

Propisano je da se u darovanja poreznih obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost, mogu uključiti darovanja fizičkim osobama za zdravstvene potrebe uz propisane uvjete te da je porezni obveznik u tom slučaju dužan osigurati vjerodostojnu dokumentaciju te primijeniti načelo izbjegavanja dvostrukog umanjenja dohotka.

Propisani su elementi koji pobliže određuju kriterije te način provedbe odredbi Zakona o porezu na dohodak u vezi s obilježjima nesamostalnog rada za slučajeve korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona.

Propisano je što se smatra poslovnim primicima, a što poslovnim izdacima poreznih obveznika koji prelaze s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu na utvrđivanje dohotka na temelju poslovnih knjiga.

Propisano je da pravo na umanjenje godišnjeg poreza na dohodak imaju fizičke osobe do 25 odnosno do 30-te godine života, koje utvrđuje Porezna uprava po službenoj dužnosti u godišnjem obračunu poreza na dohodak (a ne poslodavac), te su utvrđene godine rođenja i porezna razdoblja za koje se isto može koristiti prema sljedećoj Tablici:

​​
​POREZNO RAZDOBLJE ​
Godine rođenja mladih fizičkih osoba koje imaju pravo na umanjenje iz članka 46. stavka 2. Zakona u pojedinom poreznom razdoblju ​
OD 26 DO 30 GODINA –

50% UMANJENJE POREZA I PRIREZA

DO 25 GODINA –

100% UMANJENJE POREZA I PRIREZA

2020. 1990., 1991., 1992., 1993. i 1994. 1995., 1996., 1997. …
2021. 1991., 1992., 1993., 1994. i 1995. 1996., 1997., 1998. …
2022. 1992., 1993., 1994., 1995. i 1996. 1997., 1998., 1999. …
2023. 1993., 1994., 1995., 1996. i 1997. 1998., 1999., 2000. …
2024. 1994., 1995., 1996., 1997. i 1998. 1999., 2000., 2001. …
2025. 1995., 1996., 1997., 1998. i 1999. 2000., 2001., 2002. …

Propisano je da porezni obveznik-građanin, koji obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu tj. iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova na temelju rješenja o odobrenju nadležnog ureda kojim je odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, i po toj osnovi utvrđuje godišnji dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu, a u istom razdoblju od iste nekretnine ostvaruje dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa obveznik je plaćanja poreza po obje osnove

Primjer 1.

Iznajmljivač domaćinstva ima rješenje nadležnog ureda za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje se odnosi na cijelu 2020.g. (kategorizaciju), te je upisan u registar poreznih obveznika po toj osnovi slijedom čega mu je izdano rješenje Porezne uprave o utvrđenom godišnjem dohotku i porezu na dohodak po toj osnovi.

Iznajmljivač domaćinstva, u razdoblju „izvan sezone“ iznajmljuje istu nekretninu/smještajnu jedinicu temeljem ugovora o najmu. Dohodak po osnovi najamnine je dužan prijaviti Poreznoj upravi kako bi se rješenjem utvrdila obveza plaćanja poreza na dohodak i po toj osnovi.

Primjerice, iznajmljivač domaćinstva iznajmljuje sobu cijelu godinu na slijedeći način:

o u razdoblju od 1. siječnja do 30. svibnja 2020. sobu daje u najam fizičkoj osobi, temeljem sklopljenog ugovora o najmu

o u razdoblju od 1. lipnja 2020. do 30. rujna 2020. iznajmljuje sobu turistima

o u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2020 sobu daje u najam fizičkoj osobi, temeljem sklopljenog ugovora o najmu.

U navedenom primjeru je u 2020. iznajmljivač domaćinstva dužan plaćati godišnji paušalni porez na dohodak po osnovi iznajmljivanja i smještaja u turizmu te plaćati porez na dohodak ostvaren od najamnine.

Propisano je izuzeće od obveze podnošenja Obrasca JOPPD za primitke ostvarene po osnovi darovanja od pravnih i fizičkih osoba prikupljenih u humanitarnim i javno oglašenim akcijama.

Za određene neoporezive primitke (primitke iz članka 7. stavka 2. r.br. 5., 32., 33., 34., 37. i 38. Pravilnika),a koje radnik može ostvariti od više poslodavaca do određenog iznosa u poreznom razdoblju, propisano je da se Obrazac JOPPD podnosi na dan isplate ili sljedeći dan (a ne više najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren/isplaćen u prethodnom mjesecu) zbog ažurnosti i ispravnosti eventualnog obračuna poreza na dohodak kod isplate tih neoporezivih primitaka.

Potvrdom inozemnog poreznog tijela smatra se službena informacija zaprimljena od nadležnog tijela države izvora dohotka poreznog obveznika temeljem međunarodne razmjene podataka

Zbog olakšavanja poslovanja fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost propisana je iznimka kojom se omogućuje isplata primitka do 5.000,00 kn po jednom računu u gotovu novcu.

Zbog usklađivanja Pravilnika s odredbama Zakona izmijenjeni su obrasci Obrazac DOH, Obrazac RPO te Prilog 2. Obrasca JOPPD

Zbog propisivanja novih primitaka dopunjeni su obrasci Prilozi 3. i 4. Obrasca JOPPD i Prilog Obrasca INO-DOH „Šifarnik INO-DOH“.

​U prilogu 3. obrasca JOPPD dodane su šifre 0010-0012, te 0048-0050 koje se odnose na utvrđivanje obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno

U prilogu 4. obrasca JOPPD dodana je šifra neoporezivog primitka 71 koji se odnosi na premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa

U prilogu Obrasca INO-DOH „Šifarnik INO-DOH“ dodane su šifre novih neoporezivog primitka 9063, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071 propisanih u 2019. i 2020.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Novim Pravilnikom je propisan način utvrđivanja broja mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti na način da se računa svaki puni (cijeli) kalendarski mjesec u kojem je obveznik obavljao samostalnu djelatnost i posljednji mjesec bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u tom mjesecu.

Primjer 2.

Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost od koje dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu počela je obavljati djelatnost 20.01.2020. godine i obavlja je do 19.08.2020. godine. Broj mjeseci obavljanja djelatnosti je sedam mjeseci budući da se računa puni (cijeli) kalendarski mjesec (od veljače do srpnja) i posljednji mjesec (kolovoz) bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u tom mjesecu.

Primjer 3.

Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost od koje dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu počela je obavljati djelatnost 01.01.2020. godine i obavlja do 19.08.2020. godine. Broj mjeseci obavljanja djelatnosti je osam mjeseci budući da se računa puni (cijeli) kalendarski mjesec (od siječnja do srpnja) i posljednji mjesec (kolovoz) bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u tom mjesecu.

Rješenje o utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak fizičkim osobama koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu donosi se samo u slučaju početka obavljanja djelatnosti.

Iznos godišnjeg paušalnog dohotka, paušalnog poreza na dohodak godišnji i mjesečnog predujma poreza na dohodak utvrđuje se temeljem izvješća na Obrascu PO-SD prema već poznatim poreznim razredima

UKUPNI PRIMICI u kunama GODIŠNJI DOHODAK​​ GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK
od 0,00 – 85.000,00 12.750,00 1.530,00
od 85.000,01 – 115.000,00 17.250,00 2.070,00
od 115.000,01 – 149.500,00 22.425,00 2.691,00
od 149.500,01 – 230.000,00 34.500,00 4.140,00
od 230.000,01 – 300.000,00 45.000,00 5.400,00

Porezni obveznik/nositelj i supoduzetnik u zajedničkoj djelatnosti koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Obrazac PO-SD.

Paušalni porez na dohodak i prireza porezu na dohodak plaća se tromjesečno tj. do posljednjeg dana svakog tromjesečja. Razlika za uplatu manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu godinu, utvrđena temeljem Obrasca PO-SD, plaća se s danom podnošenja tog obrasca.

Nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od zajedničke samostalne djelatnosti utvrđuje u paušalnom iznosu obvezan je najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Obrazac PO-SD-Z temeljem kojeg će Porezna uprava rješenjem utvrditi preraspodjelu paušalnog dohotka ostvarenog od zajedničke djelatnosti.

Propisano je da su porezni obveznici u slučaju prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu na utvrđivanje temeljem propisanih poslovnih knjiga obvezni postupiti u skladu s novo propisanim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak vezanima za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti u kojem slučaju s datumom promjene oporezivanja sastavlja popis izdanih i nenaplaćenih računa te popis primljenih i neplaćenih računa.

Navedene promjene su u primjeni od 1.1.2020. godine te će se novi Obrasci PO-SD i PO-SD-Z na temelju kojih se utvrđuje obveza poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak dostavljat tek u 2021. godini za 2020.

Napominjemo da se u poreznim postupcima za 2019. godinu primjenjuju odredbe prethodno važećeg Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 1/17) i pripadajući mu propisan Obrazac PO-SD.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

Zbog jasnog određivanja obveznika poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu brisane su odredbe vezane za nositelje ili članove obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za poseban standard nadležnog ureda odnosno odobrenje pružanja ugostiteljskih usluga na obiteljsko poljoprivrednom gospodarstvu u skladu s odredbama Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, budući da na njih ne može primjenjivati ovaj Pravilnik.

Porezna uprava će u slučaju prestanka mogućnosti utvrđivanja paušalnog poreza na dohodak, utvrditi obvezu utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga s 1. danom mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka (a ne više s 1. siječnja sljedeće godine) te nadležnost ispostave za donošenje rješenja o plaćanju predujma poreza.

Porezni obveznici su obvezni u slučaju prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu na utvrđivanje temeljem propisanih poslovnih knjiga postupiti u skladu s novo propisanim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak vezanim za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti u kojem slučaju s datumom promjene oporezivanja sastavlja popis izdanih i nenaplaćenih računa te popis primljenih i neplaćenih računa.

Prijavu u registar poreznih obveznika obvezan podnijeti porezni obveznik na Obrascu RPO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

Izvršeno je usklađenje odredbe vezane za utvrđivanje prireza sa Zakonom o porezu na dohodak.

Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

Provodi se usklađivanje s Prilogom IV. Direktive Vijeća (EU) 2018/822 od 25. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje, a u kojem su propisana obilježja koja moraju imati prekogranični aranžmani da bi podlijegali obveznoj razmjeni informacija. Obilježja su podijeljena u pet kategorija: opća obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi, posebna obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi, posebna obilježja povezana s prekograničnim transakcijama, posebna obilježja u vezi s automatskom razmjenom informacija i stvarnim vlasništvom i posebna obilježja povezana s transfernim cijenama. Neka obilježja su propisana bez potrebe ispitivanja osnovne koristi dok kod drugih postoji uvjet da se osim postojanja samog obilježja utvrdi i ispitivanje osnovne koristi poreznog aranžmana. Osnovna korist odnosi se na ispitivanje radi li se o ostvarivanju porezne pogodnosti kao osnovne koristi koja može proizaći iz aranžmana.

Propisuje se elektronički način podnošenja informacija o prekograničnim aranžmanima.

Propisuje se način utvrđivanja izuzeća od obveze izvješćivanja kada postoji više posrednika ili relevantnih poreznih obveznika koji sudjeluju u istom prekograničnom aranžmanu o kojemu se izvješćuje. Posrednik ili relevantni porezni obveznik biti će oslobođen obveze izvješćivanja ako je primio od bilo kojeg drugog posrednika ili relevantnog poreznog obveznika broj prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje dodijeljen od strane Ministarstva financija, Porezne uprave i informacije o prekograničnom aranžmanu podnesene Ministarstvu financija, Poreznoj upravi od strane drugog posrednika ili relevantnog poreznog obveznika. Isto tako, propisuje se način utvrđivanja izuzeća od obveze izvješćivanja kada postoji obveza izvješćivanja u više država članica. Posrednik i relevantni porezni obveznik biti će oslobođeni od obveze podnošenja izvješća o prekograničnim aranžmanima ako Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostave broj prekograničnog aranžmana dodijeljen od strane nadležnog tijela druge države članice.

Opći porez​​ni zakon​​

proširene odredbe o prividnim pravnim poslovima u dijelu korištenja poreznih pogodnosti s ciljem i svrhom za koju nisu namijenjene – jačanje načela „Sadržaj iznad forme“

iznimno od posebnih propisa poreznom obvezniku koji dobrovoljno prijavi inozemni primitak radi plaćanja dužnih poreza i doprinosa omogućen nastanak porezne obveze danom prijave inozemnog primitka neovisno kad su primici zaista ostvareni

u razdoblju od dana smrti poreznog obveznika te sve do izvršnosti rješenja o pravnim sljednicima, ne teče zastara za dug ostavitelja u trenutku smrti

Fiskalizacija

Zakon​ o fiskalizaciji u prometu gotovinom​​

od 1. travnja 2020. godine uvedena obveza fiskaliziranja pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično) koji se izdaju prije računa na kojima se navode podaci o plaćanju

od 1. siječnja 2021. godine uvedena obveza iskazivanja dvodimenzionalnog koda (QR kod) na računu

Poseban porez na motorna vozila

Zakon o poseb​nom porezu na motorna vozila​​​

primjena oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe samo pod uvjetom darovanja motornog vozila između bračnih drugova, potomaka i predaka koji čine uspravnu liniju te posvojenika i posvojitelja i da je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj već registrirano na darovatelja.

Administrativna suradnja u području poreza

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza​

usklađenje s Direktivom Vijeća EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje

rok za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima za posrednike je 30 dana od dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavljen na raspolaganje s ciljem njegove provedbe ili dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje spreman za provedbu ili trenutka kada je napravljen prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje. Posrednici dostavljaju informacije i u roku od 30 dana počevši od dana nakon što su, izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet. Obveza podnošenja informacija prvenstveno je određena za posrednika. Ako nema posrednika ili se radi o primjeni izuzeća zbog obveze čuvanja profesionalne tajne, obveza izvješćivanja prenosi se na relevantnog poreznog obveznika.