Dana 1. rujna 2019. godine stupit će na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 80/19).

Prema navedenom Pravilniku od 1. rujna 2019. godine porez na dohodak se ne plaća na:

 1. naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam – do iznosa 2.500,00 kn godišnje
 • primjenjuje se od stupanja na snagu posebnih propisa Ministarstva turizma
 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu
 • iskazivanje na Obrascu JOPPD – strana B, polje 15.1 oznaka 69 – Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam.
 1. naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi – do visine stvarnih izdataka
 • vjerodostojna dokumentacija: odluka poslodavca o isplati naknade, uplatnica i/ili ugovor (može glasiti na dijete)
 • radnik je dužan poslodavcu dati izjave :
 • da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu, a ako koristi tko i u kojem iznosu troška,
 • je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu
 • u slučaju promjena troška redovne skrbi djece ili ako više ne nastaje trošak po ovoj naknadi
  • naknada se mora uplatiti na račun radnika
  • troškom redovne skrbi ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju
 • iskazivanje na Obrascu JOPPD – strana B, polje 15.1 oznaka 70 – Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi. Prema načelu blagajne ista se prikazuje u JOPPD obrascu na dan isplate ili do 15. dana u tekućem mjesecu za naknade isplaćene u prethodnom mjesecu
 • u 2019.godini troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja moguće je radniku isplatiti za razdoblje 2019. do visine stvarnih izdataka
 1. troškove smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem

Naknada troškova smještaja može se ostvariti na tri načina:

a) kada poslodavac ugovori smještaja s pružateljem usluga smještaja te podmiruje troškove bezgotovinskim putem.

 • troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca,
 • iskazivanje na Obrascu JOPPD – strana B, polje 15.1 oznaka 67 – Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem i to do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge smještaja ostvarene u prethodnom mjesecu bez obzira na datum plaćanja usluge smještaja.
 • poslodavac u 2019.godini može radniku platiti troškove smještaja za razdoblje smještaja od 1. rujna 2019. u visini stvarnih izdataka

b) kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj, poslodavac mora isplatiti naknadu troškova smještaja na račun radnika.

 • poslodavac donosi odluke o isplati naknade,
 • poslodavac je dužan u svojoj poslovnoj dokumentaciji zadržati kopije vjerodostojne dokumentacije (ugovor o najmu ili račun),
 • ugovor o najmu ili račun mora glasiti na radnika. Ukoliko ugovor o najmu glasi na više osoba, neoporezivim primitkom tog radnika smatrat će se samo onaj dio troška smještaja koji se može pripisati tom radniku,
 • trošak smještaja ne uključuje stavke koje se uobičajeno ne pripisuju tim troškovima (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično),
 • isplaćuje se na račun radniku,
 • priznaje se samo za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca,
 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu
 • iskazivanje na Obrascu JOPPD – strana B, polje 15.1 oznaka 68 – Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se pomiruju na račun radnika i to na dan isplate ili do 15. dana tekućeg mjeseca za primitke po osnovi naknade za smještaj koji su isplaćeni u prethodnom mjesecu
 • poslodavac u 2019.godini može radniku platiti troškove smještaja za razdoblje smještaja od 1. rujna 2019. u visini stvarnih izdataka

c) Ako je smještaj organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

 • na obrascu JOPPD upisuje se – oznaka 67 i predaje do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge smještaja ostvarenih u prethodnom mjesecu
 1. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje
 • neoporezivo se može isplatiti u bilo koje vrijeme i bilo kojem iznosu do 5.000,00 kn godišnje na račun radniku,
 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu
 • iskazivanje na Obrascu JOPPD – strana B, polje 15.1 oznaka 65 – Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa i to na dan isplate ili do 15. dana tekućeg mjeseca za primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
 • poslodavac u 2019.godini može radniku isplatiti novčanu paušalnu naknadu za troškove prehrane na račun u punom iznosu do 5.000,00 kn
 1. troškove prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem
 • računi o obavljenim uslugama prehrane moraju glasiti na poslodavca i biti podmireni bezgotovinskim putem
 • troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca
 • trošak prehrane kao kontinuirana usluga za radnike tijekom radnih dana
 • može se ostvariti u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama
 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario podmirenje troškova i u kojem iznosu
 • iskazivanje na Obrascu JOPPD – strana B, polje 15.1 oznaka 66 – Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa i to do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge prehrane ostvarene u prethodnom mjesecu
 • poslodavac u 2019.godini može radniku platiti troškove prehrane za razdoblje od 1. rujna 2019. do iznosa 12.000,00 kuna

Ako je prehrana organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

 • iskazivanje na Obrascu JOPPD – strana B, polje 15.1  – oznaka 66  do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge prehrane ostvarene u prethodnom mjesecu

Skrećemo pozornost da radnik u jednom poreznom razdoblju (godini) od jednog ili više poslodavaca ne može ostvariti obje vrste primitka po osnovi prehrane. Radnik za trošak prehrane na nivou godine neoporezivo može primiti ili do 5.000,00 kn paušalne naknade ili do 12.000,00 kn na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Vjerodostojna dokumentacija su osim odluke poslodavca, ugovori i računi koji se povezuju s pravom radnika, te se ista čuva u zastarnim rokovima. Budući da sklapanjem ugovora tj. donošenjem odluke o plaćanju troškova smještaja ili prehrane radniku poslodavac preuzima obvezu plaćanja tog troška, tako i u poslovnim knjigama mora kontinuirano, mjesečno iskazati nastalu obvezu odnosno trošak.

Novim Pravilnikom povećao se neoporeziv iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu te će od 1. rujna 2019.g. iznos neoporezive pune dnevnice umjesto dosadašnjih 170,00 kn iznositi 200,00 kn, a pola dnevnice umjesto dosadašnjih 85,00 kn iznositi će 100,00 kn. To znači da će poslodavci svojim radnicima za dane službenog puta od 1. rujna 2019.g. neoporezivo moći isplatiti dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu koje traju više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu do 200,00 kn, a dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 100,00 kn.

Određeni broj radnika temeljem kolektivnih ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu već imaju pravo na naknadu troška smještaja i prehrane kao dogovoreni dodatak na plaću koja je, budući se smatrala oporezivim dohotkom, uvećavala bruto plaću,  postavljeno je pitanje može li poslodavac iste, s obzirom na izmjene propisa, sada isplatiti neoporezivo. Na to pitanje nadležno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dostavilo je mišljenje Klasa 110-01/19-01/113 URBROJ:524-03-01-01/2-19-2 od 2. kolovoza 2019.g. temeljem kojeg isto nije moguće bez izmjena ugovora o radu, pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora tj. pristanka obiju ugovorenih strana. Stoga je u izmjenama i dopunama Pravilnika propisana prijelazna i završna odredba temeljem koje se svi novi neoporezivi primici mogu isplatiti neovisno o tome što su primici iste namjene i svrhe propisani u izvorima radnog prava zatečenima na dan stupanja na snagu toga Pravilnika.

Izmjenama i dopunama Pravilnika više nisu na snazi odredbe o neoporezivim primicima sezonskih radnika za trošak smještaja i prehrane sezonskih radnika. Propisani su novi neoporezivi primici za trošak smještaja i prehrane za sve radnike, a ne samo za one koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove. Zbog izvješćivanja o naknadnoj isplati tog neoporezivog primitka u Obrascu JOPPD ostala je oznaka 62. Trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak.

Ističemo da fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost za sebe osobno mogu iskoristiti pravo na nove neoporezive primitke.